Sjednica CK JKPCG odrzana 16. septembra 2018.

JKPCG je u svemu idejni, ideološki, filozofski nastavak KPJ i KPCG i ima jugoslovenski karakter, pa je upućena da sarađuje samo na ravnopravnim osnovama sa svim partijama i organizacijama koje, u ovom trenutku, imaju jugoslovenski karakter. U tom pogledu naša komunistička partija je širi okvir za sve one koji iskazuju samo poštovanje prema NOB-i. Komunisti nijesu to, ako ne predstavljaju nastavak pozitivnih tekovina NOB-e i posebno socijalističke revolucije i izgradnje samoupravnog socijalizma. Pri tome ne smijemo dozvoliti da sadašnja kontrarevolucionarna vlast vrši reviziju istorije, rehabilitacije i detronizacije istaknutih ličnosti revolucije i socijalističke izgradnje.

Samo istorija i to sa distance i bez ideološke obojenosti ima pravo da rasvjljetava, a ne da zamagljuje i nipodaštava ono što je bilo na planu borbe protiv okupatora a u funkciji izvođenja socijalističke revolucije.

Ako hoćemo da budemo prava komunistička partija jugoslovenske orjentacije, onda moramo više konkretizovati vidove borbe koji to pokazuju. Moramo iskazivati da ova vlast ne može imati kapacitet da nekoga rehabilituje ili detronizuje, a što je vezano za NOB-u i socijalističku revoluciju, pa ni da oduzima ili dodaje simbole te borbe. Potrebno je sačuvati na ovom planu samo ono što je bilo na spomenicima u toku socijalističke izgradjnje. Komunisti ne mogu ništa prihvatiti što samo glorifikuje crnogorsku samostalnost, a što u bilo kojem elemetnu vrijeđa dostojanstvo drugih naroda i narodnosti u Crnoj Gori i bivšoj Jugoslaviji. Potrebno je dokazati da Crna Gora nije građanska država kada u njoj svaki nacionalni konstituent smatra da njihov položaj nije riješen. Neki od njih se nalaze u procesu afirmacije, a drugi stagnacije i nazadovanja. Vlast se upinje da se Crnogorci-Montenegrini-Dukljani stalno afirmišu na svakom planu do promjene i samih civilizacijiskih krugova. Crnogorci koji ne zanemaruju svoje srpsko porijeklo i prošlost su nepoželjna kategorija, za koju vlast smatra da su na granici da postanu samo Srbi. Srbi u Crnoj Gori su zanemarena kategorija građana koja se tretira kao remetilački faktor koji ima za cilj da ukine državu Crnu Goru.

Muslimani, čiji znatan dio u Crnoj Gori sebe označava kao Bošnjaci, svoj status učvršćuju kroz podršku sada vladajućoj partiji DPS. Njihov je zadatak oligarhijsko presonalno osvajanje institucija države, bez dovoljnog rješavanja životnog pitanja ovog dijela stanovništva koji živi, uglavnom, na sjeveru države. Naziv Bošnjaci asocira na pretjeranu težnju povezivanja sa Bosnom i preko graničnim Sandžakom što se ni u primisli ne dopušta kada su u pitanju crnogorski Srbi.

Albansko pitanje u Crnoj Gori stalno postavljaju tzv. albanske političke elite kao kulturno, ekonomsko, etničko i sada posebno teritorijalno pitanje. Na ovom posljednjem i posebno insistiraju, a neki događaji upućuju na potrebu i čvršćih opredjeljenja u Crnoj Gori i šire, a naročitno onih koji su odgovorni za naše društvo i državu. Što se nas komunista tiče, mi smo za puni i ravnopravni suživot svih koji ovdje žive, a za osudu i sprečavanje težnji i pokušaja preko graničnog povezivanja koja idu na uštrb Crne Gore kao države. Naglašavamo, mi smo na pozicijama internacionalističkog i ravnopravnog povezivanja na prostorima bivše Jugoslavije i Balkana, pa onda Evrope i svijeta.

Hrvatsku nacionalnu zajednicu doživljavamo kao značajnog istorijskog konstituenta kulturnog, ekonomskog, pa i političkog života u Boki i šire u Crnoj Gori U Boki su se najljepše povezivale hrvatske, srpske i podlovćenske crnogorske vrijednosti. Privilegovan položaj hrvatske zajednice u aktuelnoj vlasti ne potvrđije dovoljnu odlučnost da se u svakom pogledu i u svakoj instituciji Boke prizna puni suverenitet Crnoj Gori (primjer sa Bokejškom mornaricom i sl.).

Prema tome komunisti nijesu samo nastavljači poslova koje su uspješno obavljali naš ikomunistički preci i najbolji narodni predstavnici, nego da ponovo i ispočetka rješavaju i ono što je bilo, makar i formalno, a i suštinski riješeno. Svako od pomenutih pitanja nacionalnog karaktera mora se ponovo rješavati i riješiti, inače bez toga priča o Crnoj Gori kao građanskoj državi je samo obmana i mit bez ikakovog realnog uporišta u praksi.

Više se ne postavlja kao prioritento pitanje oblika uređenja, nego koliko se njime obezbjeđuje pristojan život radnika njihova sigurnost na radnom mjestu, sindikalna i pravna zaštićenost od zloupotrebe poslodavaca i posebno upošljavanje radnosposobnog stanovništva. Iz ovog rješavanja proizaći će i rješavanje svih ostalih društvenih pitanja.

Danas su osnovna prepreka ovakvim opredeljenjima sprega vlasničko političkih oligarhija koje se prikrivaju slojem menadžerskih poslušnika na raznim nivoima.

Ovakva situacija odgovara sadašnjoj vlasti koja se održava na aktuelizaciji raznih podijela, a naročito onih koje sežu do daleke prošlosti. U tome se vlast ponaša a opozicija prihvata, po principu hladno toplo. Kao da hoće stalno da zateže pitanja oko djela i zlodjela iz perioda NOB-a i socijalističke revolucije uporedo sa tim se pitanja ekonomskog i materijalnog položaja države stavljaju u drugi plan. Razgrabljuju se društvena bogatstva i samo kada novi bogatuni prekardaše svaku mjeru i često pod uticajem međunarodnog faktora preduzimaju se selektivne mjere, koje imaju više manifestacioni, a manje korektivno-suštinski karakter. Naprotiv ovo ima podsticajnu ulogu za još veće bogaćenje unutar partijske vladajuće oligarhije i njima bliskim tajkunima i privilegovanim miljenicima.

U ovakvim okolnostima nastale podjele može samo konstatovati, a svoju aktivnost usmjeriti na razobličavanju nastale situacije na ekonomskom planu. Na ovom planu imamo čistu restauraciju pljačkaškog kapitalizma u kojem se vrši akumulacija trgovačkog kapitala koju realizuje politička vladajuća elita u sprezi sa tzv. tajkunima, a zasniva se na razbojničkoj pljački i zarobljavljanju društvene i opštenarodne imovine (komuni, šume, planine i vodena prostranstva).

U krčmenju ovih bogatstava pokušavaju se zamaštrat narodu oči vraćanjem imovine koja je, toboš, nepravedno kolektivizovana poslije 1945. godine. I neka se to i čini ako je neko nužan da preko toga organizuje poljoprivrednu i drugu proizvodnju u egzistencionalne porodične svrhe, a nikako da bi se time nekome povećao trgovački kapital.

Na ove stvari potrebno je istorijiski gledati. Veliki dio zemlje koja je kolektivizovana, pa i drugih bogatstava (kuće i neki proizvodni kapaciteti) pripadali su građanima turskih sandžakata, pa i nekima čiji potomci danas žive na prostorima Crne Gore. Skoro niko ne postavlja pitanje njihove imovine, pa po čemu i vraćanje te iste imovine koju je knjaz i kralj Nikola dijelio svojim podanicima i udarao temelje veleposjedništvu u Crnoj Gori.

U okolnostima sadašnjeg poretka, treba se suprostaviti otuđenju tradicionalnog plemenskog vlasništva kao kolektivnog dobra i njegovoj prenamjeni u partikulistička i privatna vlatništva. Po čemu da se grade male hidroelektrane u vlasništvu pojedinaca i tajkunskih grupa na vodotocima koji su vlasništvo vjekovno naroda koji živi na tim prostorima. Neka se grade centrale, ali i isključivo kao opšte narodno dobro. Na taj način bi se obezbjeđivalo da Crne Gora zadrži sve ono što je, kroz vjekove, davalo socijlno-kolektivistički karakter. Ovo kao i mnoga druga pitanja treba da bude osnova nove borbe komunista, ne da se zavaravamo ako smo prekorili vlast što je podigla njemačko groblje u Golubovcima i zabranila kasarne JNA za pristup građanima da odaju poštu stradalim vojnicima, uvrijedila dostojanstvo nekih istorijskih ličnosti, omogućila veličanje kolaboranata i sl. Ova pitanja treba da budu u centru pažnje boračkih i drugih organizacija koje se, uglavnom, bave odavanjem pošte kao poštovaoci NOB-e. Naša podrška njima treba da se ogleda u nastojanjima da se iz toga kritički indentifikuju vrijednosti NOB-e i, obavezno, socijalističke revolucije za koje se, kao komunistima, valja boriti.

kontakt

Ukoliko ste simpatizer ili želite da postanete član, javite se na sledeće kontakt podatke ili nas posjetite u našim prostorijama u centru grada. Očekujemo vas!

Vladislav Vuković +382 67 631293
Radislav Stanišić +382 69 674265
tel/fax: +382 20 220233
E-mail: jkpcrnegore@gmail.com
Adresa: Trg Božane Vučinić br. 17, Podgorica, Crna Gora